استاندارد مکانیکی میز ، میز اداری ، میز مدیریت

الزامات ایمنی مکانیکی برای انواع میز، میز اداری ، میز مدیریت

 

 

الزامات عمومی طراحی برای انواع میز، میز اداری ، میز مدیریت

 1. میز باید بگونه ای طراحی شود که ریسک آسیب برای استفاده کننده به حداقل برسد.
 2. اعضاء یا عناصر نگهدارنده میز , میز اداری ,میز مدیریت باید در مکانی قرار گیرند که حرکات استفاده کننده را محدود نکند.
 3. عناصر یا اجزاء نگهدارنده میز در قسمت میانی زیر سطح کار باید یا قابل رویت بوده و یا در جایی قرار گیرد که ریسک ایجاد آسیب بر پاهای استفاده کننده به حدا قل برسد .
 4.  الزامات زمانی برآورده می شود که  عناصر نگهدارنده میز میانی در کمتر از  100 میلیمتر یا بیشتر از 4500 میلیمتر از لبه جلویی میز قرار گرفته باشد.
 5. تمام قسمتهای میز که در طول استفاده  با آن تماس پیدا می کنید باید بگونه ای طراحی شود که آسیبهای  فیزیکی و خسارت به اموال به حداقل برسد.

 

الزامات انواع میز ، میز اداری ، میز مدیریت زمانی رعایت می شود که :

 1. تمام لبه ها و گوشه ها ی میز باید عاری از تیزی بوده و گرد شده باشد.
 2. به منظور اجتناب نقاط از فشار زیاد به دست استفاده کننده در اثر تماس طولانی با سطح کار، لبه ها و گوشه های سطوح بالایی با شعاع حداقل 2 میلیمتر گرد شوند.
 3. قسمتهای متحرک و قابل تنظیم بگونه ای طراحی شوند که ریسک آسیبها و عملکرد یا بازشدن شدن غیرعمدی به حداقل برسد.
 4. فاصله ایمن بین قسمتهای متحرک قابل دسترس، کوچکتریا مساوی 8 میلیمتر یا بزرگتریا مساوی 25 میلیمتر در هر موق عیتی در حین حرکت باشد
 5. این مقررات برای تمام قسمتهای متحرکی که به هم مربوطند به استثنای درها و لولاهای آن و قطعات بازشونده 1 بکار برده میشود.
 6. دستگیره ها ی میز بگونه ای طراحی شوند که در طول استفاده موجب گیر کردن انگشت نشوند.انتهای پایه ها و اعضاء توخالی بسته شده یا درپوش دار شوند.
 7. طراحی ساختاری تمام میزها باید بگونه ای باشد که مطابق حداقل الزامات ایمنی باشد . این موضوع با اثبات وجود استحکام ساختاری کافی، برآورده می شود.

 

 

میز باید با توالی زیر بر اساس آزمونهای استاندارد ملی

 1. استحکام تحت نیروی عمودی
 2. استحکام تحت نیروی افقی
 3. خستگی تحت نیروی عمودی
 4. خستگی تحت نیروی افقی
 5. آزمون سقوط
 6. پایداری

 

هنگامی برآورده می شود که بعد از انجام آزمونهای تعیین شده استاندارد ملی الزامات

 1. هیچگونه شکستگی در اعضاء اعم از اعضاء بهم پیوسته یا اعضاء ترکیب شده وجود نداشته باشد.
 2. میز باید به صورتی باشد که قطعات مونتاژ شده بهم پیوسته بعد از آزمون شل نشوند.
 3. هیچکدام از قطعات اصلی تغییر شکل عمده نداشته باشند.
 4. میز بتواند پس از برداشته شدن بارهای آزمون عملکرد مناسبش را انجام دهد.
 5. پیچهای تنظیم عملکرد مناسبشان را داشته باشند.
پارتیشن اداری راش دکور