در هنگام خريد ميز ادارى بايد به نكاتى توجه كرد : ابتدا فضايى را كه ميخواهيم ميز را در آنجا قرار دهيم با دقت اندازه گيرى ميكنيم ، جهت قرار گيرى ميز را در آن اتاق ميبايست تجسم كنيم ، زاويه اى كه فرد پشت ميز خواهد نشست آيا مناسب است يا خير، به عبارتى در حال نشستن در پشت ميز آيا رو به سمت ورودى فضا قرار ميگيرد يا خير آيا در حالت كار پشت ميز نور پنجره روى مانيتورى كه روى ميز قرار ميگيرد تاثير گذار است يا خير،بايد فاصله لبه داخلى ميز تا ديوار پشت فردى كه پشت ميز قرار ميگيرد به حدى باشد كه صندلى به راحتى در آن فضا حركت كند و فرد بتواند به راحتى جايى براى نشستن و برخواستن از روى صندلى داشته باشد ميز بايد به گونه اى در آن فضا قرار بگيرد كه مانعى براى تردد فرد به پشت ميز و قسمتهاى ديگر نباشد اگر ميز داراى L كناره ميباشد طرف قرار گرفتن L به صورت چپ يا راست حتما نسبت به توضيحات بالا در نظر گرفته شود.

پارتیشن اداری راش دکور