ابعاد سطح کار انواع میز - میز اداری - میز مدیریت

ویژگی های انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و...

 

 • ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ برای میز و میز اداری و میز مدیریت و.... ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 • ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ میز ﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 • ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ و میز اداری و میز مدیریت و.... ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ نامیده می شود..

 • ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز و میز اداری و میز مدیریت و .... ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻮدی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ است.

 • اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر در ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻃﻮل وﻋﺮض ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﻌﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻮازی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

الزامات ایمنی برای ابعاد انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و لبه ها و گوشه های گرده میز شامل موارد زیر است:

 • وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﯾﺮاق آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮاز انواع ﻣﯿﺰ که شامل میز اداری و میز مدیریت و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ آراﯾـﺶ اﯾﻤـﻦ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﺗﻠﻔﻦ، اﺳﻨﺎدو ﻣﺪارک و ﺳﺎﯾﺮﻣﻠﺰوﻣﺎت اداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 • ﺟﻬت اﻃﻤﯿﻨﺎن ازاﯾﻨﮑﻪ در انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻤﻦ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار گیرد.
 •  در انواع  ابعاد میز که شامل میز مدیریت و میز اداری و... ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﻮق (ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﺻـﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿـﺪ، اﺳـﻨﺎدوﻣـﺪارک و ﺳـﺎﯾﺮﻣﻠﺰوﻣﺎتاداری) در ﺑﺎﻻی ﻫﺮﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﮐﺎ ردر میز ﻓﺎﺻﻠﻪ دﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
 • 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ 150 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد در ﺟﻠﻮی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • در میزﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﺎر آوﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ .

 

 

اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﮐﺎر برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و....

ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳـﻄﺢ ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از قبیل :

ﭼﻬﺎرﮔﻮش، ﻣﻨﺤﻨﯽ، ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن در اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ 

سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و... باید دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ 0/966 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دارای ﻣﺤـﻞ ﻗـﺮارﮔﯿـﺮی

ابعاد سطح کار برای انواع میز که شامل میز اداری و میز مدیریت و...دارای شرایط زیر می باشد:

 1. ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ برای میز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ
 2. میزﻋﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 3. ﻣﯿﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﮔﺮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﭼﻬﺎرﮔﻮش اﺳﺖ. ﭘﻬﻨﺎی ﻟﺒﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 4. ﺣـﺪاﻗﻞ ﻃـﻮل برای میز ﺑﺎﯾـﺪ1200 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮو ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﺮض برای میز ﺑﺎﯾﺪ 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. ﻃﻮل 1600 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮوﻋﺮض 800 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 6. ﻃﻮل وﻋﺮض ﺳﻄﺢ ﮐﺎر میز ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻣﻀﺮﺑﯽ از 100 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

سایر مطالب مرتبط با انواع میز ، میز اداری ، میز مدیریت

ویژگی های یک میز مدیریت خوب و مناسب

نکات قابل توجه در هنگام خرید میز اداری

استاندارد مکانیکی میز | میز اداری | میز مدیریت

 

منبع : مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

پارتیشن اداری راش دکور